Medicus Sp. z o.o. – Szkolenia, Kursy, Szkoły Policealne i Medyczne | Poznań| Bydgoszcz
Medicus Group Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

1. INFORMACJE OGÓLNE

W trosce o zachowanie Państwa prawa do prywatności, jak i spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa poniżej zamieszczamy informacje na temat sposobu w jaki przekazane przez Państwa dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane. Administratorem danych osobowych jest MEDICUS GROUP SP. Z O.O.

2. GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

MEDICUS GROUP SP. Z O.O. przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i z najwyższą starannością dobiera środki techniczne do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, szczególnie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W związku z tym do Państwa danych osobowych dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy. MEDICUS GROUP SP. Z O.O. gromadzi informacje dotyczące: danych personalnych, poziomu wykształcenia, kierunku nauczania itp. Powyższe działania mają na celu prowadzenie poprawnej dokumentacji szkolnej.

3. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe przetwarzane będą:

————————————————————————————————————————————————————-

W CELACH

NA PODSTAWIE

PRZEZ OKRES

realizacji usług

zawartej i wykonywanej umowy oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe

7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz do celów archiwalnych

Ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe,

50 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy

uzyskiwania dotacji oświatowych

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy

marketingowych

wyrażonej zgody

7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody

————————————————————————————————————————————————————-

Podane dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. W przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych, zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez analizę danych w zakresie płci, daty rozpoczęcia i ukończenia nauki, miejsca zamieszkania oraz wskazania preferowanych kierunków kształcenia, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przedstawienie dedykowanej oferty edukacyjnej.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług.

5. PRAWO DO WGLĄDU, MODYFIKACJI, USUWANIA DANYCH ORAZ WNIESIENIA SKARGI

Podmiotowi danych osobowych przysługuje:

  • prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo do przenoszenia danych

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Podanie danych w pozostałych celach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług.

6. KONTAKT

Jeżeli macie Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: szkoly.bydgoszcz@medicusgroup.pl