Medicus Sp. z o.o. – Szkolenia, Kursy, Szkoły Policealne i Medyczne | Poznań| Bydgoszcz
Medicus Group Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Szkoły Policealne

Policealna Szkoła Medicus jest niepubliczną ponadgimnazjalną szkołą policealną z uprawnieniami szkoły publicznej, dla dorosłych, kształcącą w formie stacjonarnej i zaocznej.

Absolwenci poszczególnych kierunków kształcenia po pozytywnie zdanym egzaminie zawodowym otrzymują dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe z tytułem zawodowym oraz świadectwo ukończenia szkoły.

Nauka jest bezpłatna przez cały okres kształcenia!

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i KRUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

KIERUNKI:

Florysta – forma stacjonarna lub zaoczna, II semestry.
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.
Kwalifikacja zawodowa: K-1 Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26)
Absolwent kierunku florysta zajmuje się stylizacją wnętrz (wizualną oprawą uroczystości) materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach, a także stoiskach targowych, konferencjach itp. Główne miejsca zatrudnienia florysty to: kwiaciarnie i firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz, rynek hurtowy materiałów florystycznych, hotele i firmy dbające o dekorację swych wnętrz, a także imprezy targowe i wystawiennicze Florysta, zależnie od poziomu wiedzy i umiejętności może wykonywać pracę na stanowisku młodszego florysty, florysty lub mistrza florystyki. W zawodzie florysty nie ma granicy wiekowej, zawód ten mogą wykonywać także osoby starsze pod warunkiem, że posiadają odpowiednie kwalifikacje, warunki zdrowotne i predyspozycje.

Opiekunka środowiskowa – forma stacjonarna lub zaoczna, II semestry.
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.
Kwalifikacja zawodowa: K-1 Świadczenie usług opiekuńczych (Z.5)

Podstawowym celem kształcenia Słuchacza w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowanie go do realizacji następujących zadań: organizowanie opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej, pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymywania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia, motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.
Absolwenci po ukończeniu kierunku opiekunka środowiskowa, mogą być zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych dla niesłyszących. Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – forma stacjonarna lub zaoczna, III semestry.
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.
Kwalifikacja zawodowa: K-1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)

Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy: sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń.
Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuje pracę urządzeń i maszyn.

Technik BHP jest kierunkiem dającym duże szanse podjęcia atrakcyjnej pracy, ponieważ:
-każdy pracownik, zatrudniony na podstawie Kodeksu, pracy musi odbyć wstępne szkolenie BHP oraz okresowe szkolenie BHP w zakładzie pracy
– wszystkie większe zakłady pracy są zobowiązane zatrudniać na pełen lub na część etatu
Specjalistę ds BHP.

Technik administracji – forma stacjonarna lub zaoczna, IV semestry.
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.
Kwalifikacja zawodowa: K-1 Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68)

Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy: interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.
Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Absolwenci po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Technik usług kosmetycznych – forma stacjonarna lub zaoczna, IV semestry.
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.

Kwalifikacje zawodowe:
K-1 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61)
K-2 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62)
Do zadań absolwenta kierunku technik usług kosmetycznych należy: wykonywanie zabiegów w zakresie kosmetyki leczniczej, pielęgnacyjnej oraz upiększającej, udzielanie porad z zakresu kosmetyki zdobniczej i zachowawczej, wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych. Ponadto absolwent kierunku technik usług kosmetycznych potrafi dokonywać diagnozy stanu skóry, wykonywać manicure oraz pedicure.
Absolwenci po ukończeniu kierunku technik usług kosmetycznych, mogą zarówno prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług kosmetycznych, jak również znaleźć zatrudnienie w nowoczesnych firmach kosmetycznych, salonach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej oraz renomowanych gabinetach kosmetycznych. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie, jako doradcy ds. sprzętu i materiałów kosmetycznych w hurtowniach oraz salonach, jak również, jako wizażyści w studio.

Technik informatyk – forma stacjonarna lub zaoczna, IV semestry.
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.

Kwalifikacje zawodowe:
K-1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
K-2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
K-3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)
Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy: zajmowanie się administrowaniem sieci, programowanie oraz testowanie oprogramowania, projektowanie stron www, ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji, wdrażanie nowoczesnych programów,składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak również projektowanie wyposażenia komputerowego.
Technik informatyk zajmuję się także prowadzeniem szkoleń, architekturą komputerową oraz pisaniem i testowaniem innowacyjnych programów komputerowych.
Absolwenci po ukończeniu kierunku technik informatyk, mogą być zatrudnieni w każdym przedsiębiorstwie posiadającym własną sieć komputerową, w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego, sklepach komputerowych, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi marketingowej lub graficznej firm, bądź mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Policealna Szkoła Zawodowa Medicus

Policealna Szkoła Zawodowa Medicus jest niepubliczną ponadgimnazjalną szkołą policealną dla dorosłych, kształcącą w formie zaocznej, w cyklu nie dłuższym niż 1 rok. Kształcenie odbywa się w oparciu o autorskie programy.

Czesne już od 149 złotych. Płatne w miesięcznych ratach.

KIERUNKI:

Konsultant ds żywienia/ Specjalista ds dietetyki – forma zaoczna, II semestry.
Podbudowa programowa: szkoła średnia.

Słuchacze tego kierunku zdobędą wiedzę z zakresu żywienia człowieka oraz technologii przygotowywania jadłospisu. Będą przygotowani do planowania racjonalnego żywienia i posiądą umiejętności planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i normami żywieniowymi.
Kształcenie obejmuje: ocenę stanu odżywienia, sposób żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobieganie chorobom zależnym od procesu żywienia, ocenę wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia, kontrolowanie jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, ocenę wpływu chorób na stan odżywienia i wpływ żywienia na wyniki leczenia chorób, organizowanie żywienia indywidualnego, zbiorowego, leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenie edukacji żywieniowej.
Absolwenci po ukończeniu kierunku konsultant ds żywienie/specjalista ds dietetyki mogą być zatrudnieni w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering) oraz w różnych organizacjach konsumenckich i komercyjnych placówkach sportowych, rekreacyjnych itp.

Rejestratorka medyczna – forma zaoczna, II semestry.
Podstawa programowa: szkoła średnia.

Zawód rejestratorki medycznej na charakter biurowy. Rejestratorka medyczna przyjmuje zgłoszenia pacjentów, umawia terminy świadczenia usług medycznych, kieruje pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzi dokumentację medyczną osób objętych opieką. W ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych, wyniki badań) zajmuje się jej gromadzeniem, segregowaniem i archiwizacją.
Udziela informacji o świadczonych usługach medycznych, weryfikuje ubezpieczenia zdrowotne pacjentów oraz informuje ich o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. Prowadzi ewidencję wykonywanych usług medycznych, a w prywatnych przychodniach wystawia również faktury oraz przyjmuje płatności za świadczone usługi.
Rejestratorka medyczna, realizując zadania zawodowe, przestrzega tajemnicy zawodowej oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
Po ukończeniu tego kierunku, nasi absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładch opieki zdrowotnej (kliniki, szpitale, gabinety, przychodnie lekarskaie, przychodnie stomatologiczne, laboratoria). Praca odbywa się najczęściej w systemie jedno – lub dwuzmianowym.

Instruktor fitness – forma zaoczna, II semestry.
Podstawa programowa: szkoła średnia.

Instruktor fitness to osoba, która charakteryzuje się zamiłowaniem do aktywności fizycznej, dlatego jest to idealny kierunek dla osób sprawnych i pełnych energii.
Słuchacze tego kierunku zdobędą wiedzę w zakresie: planowania i prowadzenia zajęć fitness, monitorowania zajęć sportowych lub zajęć fitness w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oceny i kontroli zdolności i sprawności klientów i zalecanie im odpowiednich zajęć, demonstrowania i nauczania ruchów ciała, pojęć i umiejętności stosowanych w ćwiczeniach fitness, prowadzenia ćwiczeń relaksacyjnych,udzielania instrukcji w zakresie korzystania ze sprzętu oraz wyjaśniania i egzekwowania przestrzegania procedur bezpieczeństwa, zasad i przepisów.
Absolwenci kierunku instruktor fitness mogą podjąć pracę w klubach fitness, sanatoriach, ośrodkach sportowych, ośrodkach rehabilitacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej oraz ośrodkach SPA.

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi – forma zaoczna, II semestry.
Podstawa programowa: szkoła średnia.

W trakcie nauki na kierunku specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi nasi Słuchacze zdobędą wiedzę w zakresie:
-tworzenia profilu kompetencyjnego kandydata na stanowisko pracy,
-poznają zasady tworzenia skutecznych ogłoszeń rekrutacyjnych,
-poznają narzędzia prawidłowej selekcji kandydatów,
-nauczą się definiować cele oraz scenariusz rozmowy rekrutacyjnej,
-poznają praktyczne zasady prowadzenia spotkań rekrutacyjnych.

Terapeuta ds. uzależnień – forma zaoczna, II semestry
Podstawa programowa: szkoła średnia.

Terapeuta ds. uzależnień uczestniczy w procesie zdrowienia osoby uzależnionej; zajmuje się szeroko rozumianą edukacją prozdrowotną, profilaktyką i popularyzacją sposobów życia bez nałogów; może uczestniczyć w planowaniu i prowadzeniu terapii uzależnień, indywidualnej i grupowej, a także w grupach samopomocowych i ruchach abstynenckich.

Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o zatrudnienie w placówkach, które udzielają różnorodnego wsparcia osobom uzależnionym, min. w poradniach, w jednostkach prowadzących grupy wsparcia oraz w stowarzyszeniach i fundacjach.

Specjalista ds. podologii – forma zaoczna, II semestry
Podstawa programowa: szkoła średnia.

Podologia to dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem chorób, leczeniem stopy i stawu skokowo-goleniowego. Obejmuje działania prewencyjne i lecznicze, dotyczy ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, zwłaszcza stóp.

Zapraszamy do naszych oddziałów w Poznaniu i Bydgoszczy:

INFORMACJE I ZAPISY
UWAGA! Nasza strona przeniesiona na nowy adres!
Po aktualne informacje zapraszamy na naszą nową stronę pod adresem https://szkolamedicus.com/

Medicus – Poznań, 61-283
ul.Piekary 17,
Tel / Viber: +48 575 988 984 (Русскоговорящий консультант)
E-mail: szkolapoznan@szkolamedicus.com
Rekrutacja: rejestracja@szkolamedicus.com
Medicus – Bydgoszcz, 85-225
ul. Księdza Augustyna Kordeckiego 20, Budynek C
Tel / Viber: + 48 790 797 072 (Русскоговорящий консультант)
E-mail: szkolabydgoszcz@szkolamedicus.com
Rekrutacja: rejestracja@szkolamedicus.com
Godziny pracy:
PN-PT 09:00 – 18:00
SB-ND 09:00 – 13:00